"คนจะเจริญต้องเก่งที่มืออย่าเก่งแต่ที่ปาก..คนฉลาดเค้าไม่กล่าวหาให้ผู้อื่น..พูดน้อยไว้เป็นศรีจะยั่งยืน..ความจำเริญจะเกิดแก่ตนเอง"
             หวานซึ้งไม่ตรึงใจ          ความรักไทร้ช่างขื่นขม
ไม่อยากเด็ดดมเพราะเหม็นหื่น      ความรักไม่ยั่งยื่นเพราะหมดอายุการใช้งาน
เพราะไม่มีสิ่งใดยืนยง                  แม้ความรักที่มั่นคงต้องจบลงด้วยความตาย

edit @ 2 Apr 2011 19:46:09 by อนันตกาล

ทางเลือก

posted on 29 Sep 2010 08:51 by core2sawwan
        
       จิตนี้พึงตระหนักว่าทุกข์นั้นมีมากหลาย         ทำเช่นไรจักจึงคลายให้ทุกข์หายมลายไป
จึงคิดถึงองค์พระดำรัส ที่พุทธองค์ทรงกำหนด      ทางหมดทุกข์ของทั้งปวง
จิตน้อมรวมพระธรรมมา                                      เพียรศึกษาหาทั้งหมด
จึงค้นพบทางดับทุกข์                                        จิตใจก็น้อมรวมพึงกระทำแต่ความดี
จิงตั้งมุ่งทำนุบำรุงพระศาสน์                                ไม่ปรามาสตนเองและผู้อื่น            
บุญกุศลจะสร้างด้วยตนเอง                                ไม่เรรวนแม้มารมา    
ถึงตกทุกข์ได้ยากกระทำยิ่ง                                  สร้างกุศลจนกายสลาย
จิตตั้งมุ่งในพระธรรมไม่เสื่อมคลาย                        ถึงตัวตายก็ไม่เสียดายชีวี
ยินดียิ่งที่ได้เกิด แดนพระธรรม                             คำจุนนำพาชีวี
ให้ชีวิตเป็นดิถี                                                   บารมีเกิดแก่ตน
ทั้งชีวิตจักทำงานเพื่อพระศาสน์                          แม้ลำบากสักเพียงไหน
จักต้องตากแดดตากฝนสักเพียงไร                       จักเฝ้าไม่ใครมาทำลาย
ใจไม่เสื่อมคลายในพระศาสน์                              ขออำนาจพระบารมี   ให้ข้าพเจ้านี้ถึงซึ่งพระธรรม
                    

edit @ 30 Sep 2010 07:25:34 by อนันตกาล